Avís legal / Condicions d’ús

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

El lloc web i el domini www.fustam.cat, correspon a Orio Viña Viñeta, amb DNI 47714135Z i domicili al carrer Joaquim Costa 62, local 1 – 08001 Barcelona, telèfon 93 165 10 22 i adreça electrònica info@fustam.cat.